برگزاری نشست علمی «امکان سنجی و ضرورت یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعی»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی «امکان سنجی و ضرورت یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعی» را در روز سه ...

برگزاری نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد» را در روز یک شنبه اوّل اسفند ...