نوع‌شناسی و مصاديق‌ مدیریت در نهج البلاغه

کتاب حاضر در سه بخش و یازده فصل تدوین است: بخش اول با عنوان «اقشار اجتماعی و مصادیق مدیریت» ...

نوع‌شناسي و فرايند طراحي و اجراي پژوهش ترکيبي

هدف از نگارش اين مقاله، پرداختن به نوع‌شناسي پژوهش ترکيبي و فرايند طراحي و اجراي آن است. در اين مقاله، ...