رفتارشناسی مدیران در نهج البلاغه

ایـن کتـاب در دو بخش و مشـتمل بر پانـزده فصـل تدوین شـده است : بخش اول رفتار‌های ایجابی را دربر ...

نوع‌شناسی و مصاديق‌ مدیریت در نهج البلاغه

کتاب حاضر در سه بخش و یازده فصل تدوین است: بخش اول با عنوان «اقشار اجتماعی و مصادیق مدیریت» ...

تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری‌های آموزشی و عدالت‌گستری بر اساس آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی

تحقیق حاضر باهدف تحلیل وضعیت نابرابری‌های آموزشی و ارائه الگوی کاهش نابرابری‌های آموزشی و عدالت‌گستری در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ ...

الگوی اداره در نهج البلاغه

کتاب پیش‌رو مباحث مدیریتی را با محوریت نامه 53 نهج البلاغه در چهار بخش و دوازده فصل بررسی ...

ویژگی‌ها و وظایف مدیران در نهج‌البلاغه

کتاب حاضر در دو بخش تدوین شده و مشتمل بر 10فصل با موضوعات زیر است: در بخش اول «خصوصیات ...

ساخت و اعتباريابي آزمون پايبندي مذهبي بر اساس گزاره‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه

هدف: هدف اين پژوهش، طراحي، ساخت و اعتباريابي آزمون پايبندي مذهبي بر اساس قرآن کريم و نهج‌البلاغه به منظور سنجش ...