نظريه هاي بنيادين روان درمانگري و مشاوره

اين اثر به معرفي نظريه‌هاي اساسي در روان‌درمانگری و مشاوره مي‌پردازد. خواننده، ابتدا با مفاهيم اصلي، پايه‌هاي نظري در حد ...

انگیزش و هیجان (نظریه های روان شناختی و دینی)

انگيزش و هيجان يكي از شاخه‌هاي مهم و جذّاب روان‌شناسي است. انگيزش به بررسي علت‌هاي رفتار و هيجان به ...

درسنامه مبانی معرفت شناسی تئوری های سازمان و مدیریت

در اين اثر سعي شده تا جايگاه علم مديريت در بين معارف بشري بازشناسي شود و سپس به تبيين معرفت‌شناسي ...