ديدگاه معناشناختي در باب ساختار نظريه‌هاي علمي

مقاله‌ي حاضر هفت بخش دارد. در بخش اول، مقدمه‌اي در مورد رويکرد معناشناختي ارايه مي‌شود. بخش دوم به تفاوت‌هاي رويکردهاي ...

تقابل رفتارگرايي و نهادگرايي در علوم سياسي

رهيافت نهادي به عنوان يكي از مكتب‌هايي كه در آن نظريه و روش وجود دارد به ارايه‌ي گزاره‌هايي در مورد ...

روش‌شناسي نظريه‌ي بنيادي

نظريه‌ي بنيادي يكي از روش‌هايي است كه در تحقيقات كيفي استفاده مي‌شود و مبتني بر رويكرد استقرايي است. اين روش‌شناسي ...