مبانی فلسفی نظریه سیستم‌های پیچیده

علم نوین پیچیدگی در دهه 1970 به عنوان یک نهضت فکری ظهور کرد. هدف آن تغییر مبانی اندیشه علمی و ...

آسيب شناسي علم اقتصاد نئوكلاسيك در ايران

اين مقاله به آسيب‌شناسي علم اقتصاد نئوكلاسيك در مورد جامعه ايران می‌پردازد. نظريات علمي اين شاخه علمي بر اساس نهادهايي ...

روش‏شناسی علم اقتصاد و مسئله صدق

هدف این مقاله بررسی مسئله صدق در علم اقتصاد است. موضوع صدق با موضوع معرفت‌شناسی و روش‌شناسی پیوند می‌خورد. به ...

روش‌شناسي رفع تعارض ميان مكاشفات عرفاني

مهم‌ترين ـ اگر نگوييم تنها ـ منبع معرفتي عرفان نظري، به عنوان نظامي هستي‌شناختي مكاشفات عرفاني است، كه از نظر ...

پوپر و بازانديشي در فرايند يادگيري

اين مقاله با استفاده از روش تحليلي و توصيفي، به تبيين رويكرد پوپر در تعليم و تربيت و به‌ويژه، فرايند ...

درسنامه مبانی معرفت شناسی تئوری های سازمان و مدیریت

در اين اثر سعي شده تا جايگاه علم مديريت در بين معارف بشري بازشناسي شود و سپس به تبيين معرفت‌شناسي ...

رهيافت بومي‏سازي علوم انساني

رهيافت‌هاي گوناگوني در حوزة روش‏شناسي علوم انساني ارائه شده است. رهيافت‌هاي تجربه‌گرايي، طبيعت‏گرايي، رفتارگرايي، تفسيري، ساختارگرايي و پساساختارگراي، گفتماني، انتقادي، ...

توسعه‌ي تاريخي و مباني معرفت‌شناختي روان‌شناسي علم

امروزه نظريه‌پردازي و توليد علمِ اصيل به عنوان يکي از اولويت‌هاي راهبردي کشور، در مرکز توجهات پژوهشگران و سياست‌گذاران قرار ...

تبيين فلسفي از رويكرد مكانيكي و آشوب در تئوري سازمان به همراه رويکرد فلسفه اسلامي به تئوري سازمان

بهره‌گيري از مدل مكانيكي و آشوب در فيزيك، دو رويكرد نظم‌گرا و ضدنظم‌گرا در مطالعات سازماني را به همراه داشته ...

درآمدي بر تعليم و تربيت و مباني آن از ديدگاه غزالي

هدف پژوهش حاضر بررسی فلسفة‌ ابوحامد غزالی و استخراج آرای تربیتی وی است. بدین منظور سعی شده با استفاده از ...