نوع‌شناسی و مصاديق‌ مدیریت در نهج البلاغه

کتاب حاضر در سه بخش و یازده فصل تدوین است: بخش اول با عنوان «اقشار اجتماعی و مصادیق مدیریت» ...