برگزاری نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد» را در روز یک شنبه اوّل اسفند ...

تعادل عمومی بازارها (نگاهی فلسفی و روش شناختی)

تعادل عمومي بازارها علاوه بر اهميت ويژه خود، بسياري از مباحث فلسفه علم اقتصاد را در خود جاي داده است. ...

درسنامه نظريه پردازي علمي اقتصاد اسلامي

گزاره اي «علمي» ناميده مي شود كه هم ساختار لفظي و هم مفاد آن، روش تجربه را تحمل نمايد. آنگاه ...