زوج درمانی با روی‌آورد اسلامی

این کتاب پیش درآمدی برای تدوین یک برنامه زوج‌درمانی بر اساس دیدگاه اسلام است. فصل اول به تشریح مباني و ...