نظريه هاي بنيادين روان درمانگري و مشاوره

اين اثر به معرفي نظريه‌هاي اساسي در روان‌درمانگری و مشاوره مي‌پردازد. خواننده، ابتدا با مفاهيم اصلي، پايه‌هاي نظري در حد ...

درسنامه سبک زندگی اسلامی

کتاب حاضر که به موضوع «سبک زندگی فردی» پرداخته است، از یک سو، ناظر به فضای دانشگاهی و موضوعات جاری ...

فلسفه روان شناسی و نقد آن

ارائة رويكرد زيستي در فلسفة‌ روان‌شناسي و تبيين مسائل امروز روان‌شناختي بر اساس آن، تلاشي است كه بون‍‍ژه و همكارش ...