آفرينش در حكمت مشاء

اين نوشتار ترجمه، تبیین و تحلیلی است از نمط پنجم شرح اشارات خواجه نصيرالدين طوسي ـ همراه با نکاتی انتقادی ...

مقايسه ديدگاه کانت وخواجه نصيرالدين طوسي در زمينه تربيت اخلاقي

مقاله حاضر به معرفي و مقايسه ديدگاه کانت و خواجه نصيرالدين طوسي در خصوص تربيت اخلاقي مي‌پردازد. هدف از نگارش ...