جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی

كتاب حاضر بر پاية مطالعه‌اي ميان‌رشته‌اي با تلفيق رويكردهاي ديني و جامعه‌شناختي تدوين شده و دو هدف اساسي را دنبال ...

خانواده در اسلام

خانواده، نهاد اجتماعي جهان‌شمولي است كه به رغم كوچك بودن، داراي آثار پردامنة زيستي، رواني، ديني، آموزشي، تربيتي، اقتصادي، سياسي ...

تأملي در مشروعيت اجبار در تربيت ديني

برای تربیت دینی در محیط خانواده، از شیوه‌های گوناگونی می‌توان استفاده کرد، اما اینکه کدام ‌یک از این شیوه‌ها «مفید» ...

كاركردهاى خانواده از منظر اسلام و فمينيسم

بخش قابل توجهى از مباحث جامعه‏شناسى خانواده به موضوع كاركردهاى خانواده اختصاص يافته است. مسئله‏ى مهم براى جامعه‏شناسان، تبيين چرايى ...