تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 231
قیمت (ریال) : 235000 ریال

چکیده کتاب

درس «تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب »، به طور کلی به موضوع خاورشناسی و تاریخچه آن و به طور خاص به برخی موضوعات در مطالعات قرآنی در این حوزه می‌پردازد. بحث از تعریف پر چالش خاورشناسی ، مباحث آن در عرصه های مختلف اسلام‌شناسی و تبیین ضرورت آگاهی از این نوع پژوهش‌ها، بحث آغازین کتاب است . استشراق در طول نزدیک به ده قرن، با فراز و فرودهای بسیار مواجه شده و انگیزه‌های مختلفی محرک آن بوده است که به اجمال بررسی شده است. فعالیت‌های علمی خاورشناسان را می‌توان در عرصه‌های مختلف طبقه‌بندی کرد. بخشی از این فعالیت‌ها در قالب فهرست‌نگاری،‌ احیاء تراث و دایره‌المعارف نویسی انجام شده است که در ضمن معرفی آنها، به آسیب‌شناسی آنها پرداخته شده است. مباحث بعدی کتاب به سه موضوع مهم در حوزه مطالعات قرآنی اختصاص یافته است که به ترتیب عبارت‌اند از: مبحث ترجمه قرآن ،‌نسخه‌شناسی و جمع آن. در هر موضوع مهم‌ترین دیدگاه‌ها و شخصیت‌ّها معرفی شده‌اند و به اقتضای مباحث به آسیب‌ها و نقدها اشاره شده است. این کتاب بر آن است تا دانشجویان را با افق‌های جدید قرآن‌پژوهی آشنا کند .

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.