درس نامه کاربرد علوم بلاغی در تفسیر

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
تعداد صفحات : 278
قیمت (ریال) : 225000 ریال

چکیده کتاب

علم بلاغت با در اختيار قرار دادن مبادي فهم، قرآن‌پژوه را براي وصول به فهمي درست از ساختار فصيح و بليغ قرآن، ياري مي‌رساند و بر ساير علوم پيش‌نياز تفسير، تقدم رتبي دارد.
در اين درس‌نامه با توجه به سه قلمرو علوم بلاغي (معاني، بيان و بديع) نقش‌آفريني اين سه حوزه در تفسير بيان و بررسي شده است.
در اين زمينه، با عنايت به مراحل سه‌گانة فهم واژگان و ترکيب‌شناسي آيات و آسيب‌شناسي فهم بلاغي، با هدف ارائة کاربرد علوم بلاغي در تفسير، ذيل هر بحث، نمونه‌هاي متعدد تفسيري و بلاغي از قرآن آمده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.