تاريخ انتشار: چهارشنبه 1398/4/12 کد خبر: 36883

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات فعالیت های پشتیبانی و خدماتی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات فعالیت های پشتیبانی و خدماتی ، امور پیک و نگهداری فضای سبز - نگهداری ، تعمیر و راهبری تأسیسات ساختمان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، برگزار می شود.

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی، خدماتی و تأسیسات به شماره ۲۰۹۸۰۰۴۱۱۴۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :

آدرس : قم – شهرک پردیسان – بلوار دانشگاه – نبش میدان علوم  و تلفن ۰۲۵۳۲۱۱۱۲۴۵

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱۴۱۹۳۴

دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

منبع: واحد خبر روابط عمومي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.