رهبری و تحول سازمانی در اسلام

نوبت چاپ : دوم
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 266
قیمت (ریال) : 320000 ریال

چکیده کتاب

مجموعه حاضر با سازماندهی علمی متکفل طراحی« الگوی رهبری وتحول سازمانی در اسلام» در روشی علمی با تاکید بر «روش اجتهادی» است وبالطبع در این نوشته ، به فراخور هر یک از مولفه های معرفتی ، عاطفی و رفتاری ، شاخصها ونمادهای مرتبط واکاوی می شود . رهبران در اين رهيافت ، قبل از انجام وظيفه هدايتگری، بايد خود از منظر معرفتی ، عاطفی و رفتاری به «تحول درونی» دست یافته باشند وبدین سان، شرايط رهبری را کسب نمایند؛ از سوی دیگر، به منظور رشد عقلی ،عاطفی و رفتاری نیروها به بسترسازی تحول درآنان اقدام کنند؛ رهبر اسلامی که از يک سو با ایجاد تحول در خویشتن به «عبوديت» مزين گرديده و از سوی ديگر «صلاحيت» را در شئون مختلف ( علمی ، اخلاقی ، مديريتی و ...) کسب کرده باشد، می تواند به عنوان الگویی نیکو «عبوديت »را با «صلاحيت» توام ساخته و هدايت نيروها را بر عهده گيرد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.