تعارض در قانون مدنی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 212
قیمت (ریال) : 115000 ریال

چکیده کتاب

کتاب حاضر در دو بخش سامان يافته است. در بخش اول با عنوان «موضوع شناسیِ تعارض در قانون مدنی» تلاش گرديده تا عناصر مقدماتی دخيل در موضوع کتاب از جهت مبادي تصوري و تصديقي آن به قدر کفايت تبيين شود. سه فصل نخست اين بخش به هدف معرفي ابعادي از قانون مدني نگارش يافته است که ما را به تصور روشني از موضوع محوري در عنوان کتاب يعني «قانون مدني» رهنمون مي شود. فصول چهارم و پنجم از بخش اول نيز به معرفي ابعادي از جزء ديگر موضوع کتاب يعني «تعارض» اختصاص دارد که موجب تکميل مباحث مقدماتي خواهد شد. بخش دوم که در واقع رسالت اصلی اين نوشتار را تشکيل می دهد به «بررسى موردى مواد متعارض» اختصاص دارد. اين بخش بر اساس تقدم و تاخر شماره مواد مورد بحث و در هفت فصل جدا گانه، تنظيم شده است؛ به طوری که هر فصل، دربردارنده معرفی يک تعارض درونی ميان مواد قانون مدنی با يکديگر و حتی المقدور ارائه راه حل رفع آن تعارض است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.