دولت دگر اندیش قرامطه بحرین

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1396
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 255
قیمت (ریال) : 140000 ریال

چکیده کتاب

يكي از جنبشهاي قرن سوم برعليه عباسيان كه موفق به تشكيل دولتي مستقل گرديد جنبش قرامطه بود كه توانست با رهبري ابوسعيد گناوه اي دولتي طولاني مدت بنام دولت قرامطه بحرين تأسيس نمايد. ساختار متفاوت قدرت و برنامه اجتماعي دولت قرامطه باعث ايجاد سوء ظن اهل سنت مي شد. بازماندگان ابوسعيد در قالب حكومتي شورايي به ايفاي نقش سياسي پرداختند، يكي از دولتمردان قرمطي ابوطاهر بود كه اقدامات متهورانه اش هر چند منجر به تضعيف مباني مذهبي مشروعيت آن دولت گرديد ولي در بعد سياسي به دليل درگيري مداوم با حكومت عباسي موجبات تثبيت دولت قرامطه بحرين را فراهم نمود. درگيري هاي داخلي قرامطه با خود و با خلافت فاطميان و بعدها همراهي با دشمن ايدئولوژيك و سنتي قرامطه يعني عباسيان موجب اضمحلال آن دولت گرديد. پس از حدود دو قرن، دولت قرامطه بحرين در همدستي دولت عباسيان با اعراب بدوي شرق عربستان و با همراهي سپاه سلجوقي منقرض گرديد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.