مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1396
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 263
قیمت (ریال) : 150000 ریال

چکیده کتاب

اثر حاضر پژوهشی است در جهت بسط ادبیات توصیفی و تبیینی تفسیر سیاسی قرآن با گرایش تفسیر موضوعی، تا راه برای پژوهش‌های تحلیلی تر در این وادی تسهیل شود. اين پژوهش تلاش دارد مسألة مشروعيت را – كه يكي از مسائل مهم در ساحت سياست و حكومت است – در قران کریم با تأکید بر تفاسير معاصر شيعه و از ديدگاه مفسران معاصر و به صورت موضوعی و بر اساس نظریۀ استخدام از علامه سید محمد حسین طباطبایی بررسي و تحليل نمايد. همچنين با بررسي تطبيقی ميان اين تفاسير و مفسران شباهت‌ها و تفاوت‌هاي آنان را دريابد. بر این مبنا دسته‌ای مانند من وحی القرآن، الفرقان، کاشف تقریب القرآن، مفاهیم القرآن، پرتوی از قرآن، تفسیر مطهری،و صاحب تفسیر راهنما، به دیدگاه علامه در بحث استخدام نزدیک‌اند و به مشروعیت الهی مردمی در عصر غیبت معتقدند که البته بدون توجه به مبانی فلسفی علامه است. در مقابل تفاسیر دیگری مانند نمونه، اطیب البیان، انوار درخشان، تسنیم، تفسیر قرآن کریم، تفسیر قرآن مجید و برخی دیگر از تفاسیر از نظریۀ علامه دورند و به مشروعیت محض الهی در عصر غیبت معتقدند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.