21
نقش مواضع معرفت شناختى در تعارض و حل تعارض علم و دين

نقش مواضع معرفت شناختى در تعارض و حل تعارض علم و دين

حسين بستان نجفى

مقدمه

موضوع تعارض علم و دين، از جمله مباحث مهم در كلام جديد است كه رشد و شكوفايى علوم جديد در قرون اخير، زمينه را براى طرح آن به وجود آورده است. علم تجربى به عنوان يك منبع معرفتى جديد، و نيز تفسيرهايى كه گاهى از آن صورت مى گرفت، كشمكش شديد و دامنه دارى بين عالمان دين و عالمان تجربى به وجود آورد، كه تا به امروز، نتيجه قاطع و مورد وفاقى به بار نياورده است.

اين بحث، به دليل اهميتش انديشمندان فراوانى را با گرايشهاى متفاوت به خود مشغول ساخت و بيش از همه، متكلمان دينى كه علم را رقيبى جدى براى دين مى دانستند، در اين زمينه ايفاى نقش كردند. اينك كه نگاهى به تاريخچه اين بحث مى افكنيم، خود را با مجموعه اى از ديدگاههاى متفاوت مواجه مى بينيم كه هر يك از آنها از منظر معرفت شناسى ويژه اى به موضوع پرداخته و در باب وجود و عدم تعارض يا حل تعارضات موجود، اظهار نظر نموده است. آشنايى دقيق با مواضع


نقش مواضع معرفت شناختى در تعارض و حل تعارض علم و دين
 • نام منبع :
  نقش مواضع معرفت شناختى در تعارض و حل تعارض علم و دين
  موضوع :
  همه موضوعات
  شماره :
  18
تعداد بازدید : 508
صفحه از 36
پرینت  ارسال به