مروری بر مفاهیم اصالت و رهبری اصیل و طرح چند پرسش فلسفي

یکشنبه 1395/8/16

هدف :
معرفی مفاهیم اصالت و رهبری اصیل در ادبیات تحقیقاتی روان شناسی و مدیریت و طرح سئوالاتی برای هم اندیشی درباره امکان پذیری بازبینی مفهوم سازی و نظریه پردازی در این حوزه ها اعلام شده است.
محورهاي اصلي نشست:
تعریف اولیه ای از رهبری اصیل، تعریف اصالت از منظر روان شناختی، مبانی فلسفی مفهوم اصالت در تحقیقات روان شناسی و پیامدهای رهبری اصیل و چگونگی تأثیرگذاری رهبران اصیل بر پیروان
ارائه كننده:
دکتر سیدبابک علوی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
از جمله سئوالات فلسفی است که در این نشست مطرح شد:
- از زاویه نظام های فلسفی مبتنی بر جهان بینی الهی چیست؟
- شناخت این «خود واقع» تفاوت در جهان شناسی و انسان شناسی چه تأثیری بر روی نظریه پردازی مشابه در حوزه اصالت روان شناختی و رهبری اصیل می گذارد؟
- رابطه مفهوم فطرت و اصالت چه می تواند باشد؟
- در نظام های فلسفی مبتنی بر وحدت وجود چه معانی می توان برای مدیران «خودآگاهی» داشته باشد؟
- از جمله سئوالات فلسفی است که در این نشست مطرح خواهد شد و ارائه کننده درصدد پاسخگویی بدان هاست.
دبير نشست:
دکتر ابوالفضل گائینی استادیار و مدیر گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پیـوست هـا

  • مفاهيم اصالت و رهبري اصيل - صوت (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.