فيلم اين كارگاه در آپارات " />

كارگاه تخصصي رئاليسم مفهومي خلاقانه: رويكردي پيشنهادي در تدوين روش شناسي علم(اسلامي)

پنج شنبه 1395/8/20

پیـوست هـا

  • فايل صوتي كارگاه 1 (دانلود)

  • فايل صوتي كارگاه 2 (دانلود)

  • فايل صوتي كارگاه 3 (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.