هیئت علمي گروه حقوق

هيات علمي گروه حقوق

علي‏ محمد حكيميان

استاديار گروه حقوق، رئیس پژوهشگاه؛

 

سيد جواد راثي ورعي
دانشيار گروه حقوق، مدير گروه؛

 

حسين جوان آراسته

دانشیار گروه حقوق

 

مصطفي دانش پژوه

دانشيار گروه حقوق

 

محمد حسين طالبي

دانشيار گروه حقوق

 

حسين قافي

مربي گروه حقوق

 

 

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.