هيات علمي گروه حقوق

هيات علمي گروه حقوق

حسين جوان آراسته

دانشیار گروه حقوق

 

  سيد جواد راثي ورعي

دانشيار گروه حقوق

 

  علي‏ محمد حكيميان

استاديار گروه حقوق

 

مصطفي دانش پژوه

دانشيار گروه حقوق

 

محمد حسين طالبي

دانشيار گروه حقوق؛ مدير گروه

 

حسين قافي

مربي گروه حقوق

 

 

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.