هیئت علمي گروه تاريخ اسلام

هيات علمي گروه تاريخ اسلام

رمضان محمدي

استاديار گروه تاريخ اسلام ؛ مدير گروه

 

منصور داداش نژاد

دانشيار گروه تاريخ اسلام ؛ 

 

حسين مرادي نسب

استاديار گروه تاريخ اسلام

 

قاسم خانجاني

استاديار گروه تاريخ اسلام 

 

محمدرضا هدايت پناه

استاديار گروه تاريخ اسلام 

 

حسين حسينيان مقدم

دانشیار گروه تاريخ اسلام 

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.