هيات علمي گروه مديريت

هيات علمي گروه مديريت

ابوالفضل گائيني

استاديار گروه مديريت ؛ مدير گروه؛ معاون توسعه مديريت و منابع

 

ابوطالب خدمتي

استاديار گروه مديريت

 

عبدالله توكلي

دانشيار گروه مديريت؛ معاون پژوهش، آموزش و فناوري

 

عباس شفيعي

استاديار گروه مديريت 

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.