مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1394
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 218
قیمت (ریال) : 86000 ریال

چکیده کتاب

در این کتاب مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر با روش اجتهادی بررسی شده است؛ هرچند نیم نگاهی هم به جنبه‌های کلامی و اخلاقی دارد. تبیین مفاهیم، پیشینه، فلسفه، دلایل وجوب، شرایط و مراتب آن به سبک کتب فقهی، فصول متعدد این کتاب را تشکیل می‌دهد. با این توضیح که مسائل نوین در جای‌جای این اثر مورد بحث، نقد و تحلیل قرار گرفته است؛ از آن جمله می‌توان به موضوعات ذیل اشاره کرد: ـ پیشینه امر به معروف و نهی از منکر در ادیان گذشته ـ حکمت و فلسفه آن ـ اشتراط و عدم اشتراط «عدالت» یا «عامل به معروف و تارک منکر بودن» در امر و ناهی ـ اختصاص وجوب این تکلیف به منکرات علنی یا شمول آن به منکرات پنهان ـ معانی مختلف «امر و نهی قلبی و یدی» در آثار فقیهان ـ امر به معروف و نهی ازمنکر در «تحریرالوسیله»

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.