احكام حريم خصوصي

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سمت
تعداد صفحات : 232
قیمت (ریال) : 78000 ریال

چکیده کتاب

در فرهنگ غرب كه اصولي مانند اصالت فرد و خودمختاري بشر ـ با تفسير خاصّي از آن ـ مقبول افتاده است، حريم خصوصي يك اصل حقوقي با پايه‌هاي استوار فلسفي تلقي مي‌شود. ولي آيا اسلام كه به اين اصول و مباني نگاه ديگري دارد مي‌تواند حقوق شهروندان براي برخورداري از حريم خصوصي را تأييد كند و حوزه‌اي از زندگي شخص را خارج از قلمرو دخالت دولت و شهروندان بداند؟ در فقه اسلامي، احكام فراواني وجود دارد كه به حريم خصوصي و قلمرو آن مربوط مي‌شود،‌ در تحليل اين احكام، ابتدا بايد اصول و مباني‌ آن را شناخت. متأسفانه نه تنها در اين موضوع، بلكه در موضوعات فقهي فراواني خلأ تحليل مباني و استنتاج احكام بر اساس آن وجود دارد. البته بررسي مباني حريم خصوصي، بدون در نظر گرفتن قلمرو اختيارات دولت اسلامي، به سرانجام نمي‌رسد و نظريه‌اي كه مراقبت از اجراي احكام شرعي در زندگي شهروندان را برعهده دولت مي‌داند، قهراً گسترة حريم خصوصي را به حداقل كاهش مي‌دهد، چه اينكه «امر به معروف و نهي از منكر» از جمله مسائلي است كه در اين گستره كاملاً مؤثر است و براي ارائه تصوير روشني از حريم خصوصي بر اساس فقه اسلامي، به ناچار بايد مرزبندي دقيقي در این‌باره انجام شود.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.