7
دو فصلنامه علمي - تخصصي تربيت اسلامي 7

روش مناظره‌ي علمي در سيره‌ي آموزشي امامان معصوم(ع)

(مطالعه‌ي موردي: مناظرات علمي امام رضا(ع))

سيد حسن هاشمي اردکاني۱

سيد ابراهيم مير شاه جعفري۲

چكيده

مناظره گفتماني براي ايجاد فهم مشترك و درك متقابل توأم با اثربخشي دوجانبه است؛ از اين رو، ائمه‌ي معصوم(ع)، به ويژه، حضرت رضا(ع) آن را به عنوان يکي از روش‌هاي آموزشي در موضوعات پرچالش علمي درخور دقت و تأمل بسيار مي‌دانستند. هدف اين مقاله تبيين روش مورد نظر بر اساس شيوهي مناظرهاي علمي امام رضا با عالمان اديان ديگر است؛ بنا بر اين، اين مقاله الگوي عملي مناظره را ارايه ميدهد. اين مقاله که از نوع پژوهشهاي بنيادي بوده، با روش تحقيق کيفي مبتني بر تحليل محتوايي و با استفاده از منابع کتابخانه‌اي، به مطالعه‌ي‌ مناظرات امام(ع) مي‌پردازد که با توجه به روش، اصول و چگونگي فرايند مناظرهاي آن حضرت مي‌توان آن را به عنوان روش آموزشي مطرح كرد و به کار بست. در اين مقاله، ابتدا روش مناظراتي حضرت رضا(ع) و سپس اصول حاکم بر روند آن و چگونگي فرايند يک مناظره‌ي علمي نزد آن حضرت بررسي مي‌شود.

واژه‏هاي كليدي: مناظره‌ي علمي، اصول مناظره، روش مناظره‌ي علمي

1.. دانشجوي دوره‌ي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه‌ي آموزش و پرورش دانشگاه اصفهان Email: hashemihassan۹۷@yahoo.com

2.عضو هئيت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان Email: sebrahimjafari@yahoo.com تاريخ دريافت: ۲۰/۵/۸۷ تاريخ تأييد: ۱۵/۹/۸۷


دو فصلنامه علمي - تخصصي تربيت اسلامي 7
6
تعداد بازدید : 28934
صفحه از 176
پرینت  ارسال به