نشست ارائه چارچوب روش شناسي جامعه شناسي اسلامي

پنج شنبه 1392/1/1

هدف از برگزاری نشست:
هدف اصلي آن است كه ادبيات علم ديني را كه عمدتاً در سطح فلسفي شكل گرفته است، يك گام جلوتر برده و به طور مشخص با مباحث و چالش‌هاي روشي درگير كنيم.
خروجی مورد انتظار از نشست:
يك گزارش قابل چاپ
محورهای نشست:
1. مفروضات پارادايمي جامعه‌شناسي اسلامي مورد نظر
2. ترسيم فرايند نظریه‌سازی در ضمن چند مرحلة پياپي (گزاره‌پردازی، مفهوم سازی، مدل سازی و نظریه‌سازی)
3. تشريح مكانيزم پيوند نظریه با تجربه (از طريق فرضيه‌سازي و مدل‌سازي تجربي و در نهايت، آزمون تجربي فرضيه‌ها)
سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست:
- ساخت نظريه اجتماعي با تكيه بر متون ديني چگونه تحقق مي‌يابد؟
- روش تجربي چه جايگاهي در جامعه‌شناسي اسلامي پيدا مي‌كند؟

پیـوست هـا

  • نشست ارائه چارچوب روش شناسي جامعه شناسي اسلامي (دانلود)

  • تصاویر:
  • نشست ارائه چارچوب روش شناسي جامعه شناسي اسلامي
  • نشست ارائه چارچوب روش شناسي جامعه شناسي اسلامي
  • نشست ارائه چارچوب روش شناسي جامعه شناسي اسلامي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.