نشست روش شناسي نظریه سازی در علوم اجتماعي اسلامي

دوشنبه 1390/1/1

هدف از برگزاري نشست:
گشودن باب بحث و گفتگو پيرامون مسئلۀ بنيادي روش نظريه سازي در علوم اجتماعي اسلامي كه هنوز با ابهام هاي فراواني روبروست و بدون ارائۀ پاسخي روشن به اين مسئله ، انديشۀ علوم انساني اسلامي در حد يك شعار باقي خواهد ماند.
محورهاي نشست:
صورت بندي نظريه ، استراتژي نظريه سازي ، مدل سازي، مفهوم سازي، فرضيه سازي، اعتبارسنجي نظريه

سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست:
يك نظريه اجتماعي اسلامي در مورد هر يك از محورهاي بالا چه مبنايي را مفروض مي گيرد؟
تاریخ نشست : 1390-12-22

پیـوست هـا

  • نشست روش شناسي نظریه سازی در علوم اجتماعي اسلامي (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.