منابع حقوق (یافتگاه حقوق)

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : انتشارات جنگل
تعداد صفحات : 305
قیمت (ریال) : 85000 ریال ریال

چکیده کتاب

شناخت تخصصی علم حقوق، ویژه دانشجویان و دانشمندان عرصه حقوق است. اما به دلیل ارتباط علم حقوق با دیگر شاخه‌های علوم انسانی، شناخت کلی و اجمالی علم حقوق برای پژوهشگران دیگر عرصه‌های علوم انسانی نیز ضروری و دست‌کم مفید است.
این شناخت کلی و اجمالی در سه سطح؛ ابتدایی (مقدمه علم حقوق)، میانی (حقوق‌شناسی عمومی) و نهایی (فلسفه حقوق) قابل انجام است.
کتاب حاضر با عنوان منابع حقوق، مطالعه و پژوهشی در سطح میانی است که از بین مجموعه مباحث فراوان مربوط به حقوق‌شناسی عمومی، تنها به شناساندن «منابع حقوق» می‌پردازد و آن را در سه بخش اصلی؛ منابع حقوق عرفی، منابع حقوق اسلام و منابع حقوق ایران، مورد مطالعه قرار می‌دهد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.