اصول فقه کاربردی (جلد سوم)

نوبت چاپ : نهم
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
تعداد صفحات : 272
قیمت (ریال) : 190000 ریال

چکیده کتاب

مجموعه سه جلدی اصول فقه کاربردی در شش فصل تنظیم شده است. دو فصلِ «کلیات و مفاهیم» و «مباحث الفاظ» در جلد اول، فصلِ «ادله و منابع فقه» در جلد دوم و سه فصل دیگر در این جلد بحث می‌شود. فصل چهارم نیز با عنوان «اصول عمليه» شامل اصل‌های استصحاب، برائت، احتياط و تخيير، مورد بررسی قرار گرفته و فصل پنجم با موضوع «تعارض ادله» و ضوابط حل آن، مـورد بحـث واقع شده است. فصل ششـم نيز به مسئله «اجتـهاد و تقـليد» می‌پردازد. در اين جلد نيز همانند جلدهای پيشين، مباحث اصولی با بيانی متقن و روان و با ذكر مثال‌های حقوقی و كاربردی تبيين شده و مباحث عميق يا حاشيه‌ای در كادر «برای مطالعه بيشتر» قرار گرفته است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.