فلسفه تعلیم و تربیت مشاء (جلد اول)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 98000 ریال ریال

چکیده کتاب

فلسفة تعليم و تربيت رايج كه نقش رهبري و مهندسي ديگر رشته‌هاي علوم تربيتي را بر عهده دارد، در دامن فرهنگ و تمدن غربي زاييده و باليده و در بنيان‌ها و ويژگي‌هايش غربي است. فرهنگ و تمدن اسلامي اگر بخواهد هويت ممتاز خود را حفظ كند و به بالندگي خود ادامه دهد، گريزي از توليد فلسفة تعليم و تربيت و علوم‌تربيتي خاص خود ندارد. نخستين گام در اين مسير آن است که فلسفه‌هاي شكوفا شده در دامن فرهنگ و تمدن اسلامي و سازگار شده با اقتضائات آن، با رویکرد تعليم و تربيتي بازخوانی شود. کتاب حاضركه جلد اول از مجموعة دو مجلدي فلسفة تعليم و تربيت مشاء و حاصل بيش از سه سال پژوهش است، گام نخست در تدوين فلسفة تعليم و تربيت اسلامي - ايراني است كه با بازخواني فلسفة مشاء با رویکرد تربيتي و استخراج دلالت‌هاي آن، مباني تعليم و تربيت مشاء را تدوين و ارائه كرده است. مباني معرفت‌شناختي، مابعدالطبيعي، انسان‌شناختي، اخلاق‌شناختي، مباني ‌سياسي - اجتماعي‌ مشاء و دلالت‌هاي آن براي نظرية تعليم و تربيت محتواي اين كتاب را تشكيل مي‌دهد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.