موضوع عقد و مورد معامله با تأکید بر عقد صلح

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1393
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 238
قیمت (ریال) : 87000 ریال

چکیده کتاب

کتـاب حاضر به‌بررسی موضوع عقد و مورد معامله خصوصاً در عقد صلح می‌پردازد. عقد به ‌معناى توافق به‌منظور ايجاد اثر يا آثار حقوقى است. اين توافق ابتدا به‌ عملى حقوقى تعلق مى‌گيرد كه آن را موضوع عقد مى‌ناميم. عمل حقوقى يادشده نيز به نوبة خود به مال يا عملى تعلق مى‌گيرد كه به آن مورد معامله گفته مى‌شود. به‌ عنوان مثال، در عقد بيع، تمليك و تملك، موضوع عقد است و مبيع و ثمن، مورد معامله. عقد صلح مى‌تواند جانشین تمام عقود ديگر (جز نكاح) شود، و از این نکته درمی‌یابیم که قانونگذار موضوع عقد صلح را تعيين نكرده است. عقد صلح به معنای توافق به‌منظور ايجاد آثار حقوقى است و تعريف عقد صلح در كلام فقهاى معاصر مؤيّد اين ادعا است. در نتیجه، نهاد صلح در فقه شیعه و حقوق ايران با خودِ عقد مترادف است. نهاد مذکور ابزارى براى تأمين آزادى در انعقاد قراردادهاست و از اين جهت كه قانونگذار موضوع آن را تعيين نكرده، به عقود بى‌نام شباهت دارد. معيار جامع براى مورد معامله در عقد صلح اين است كه حق قابل نقل يا اسقاط باشد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.