حقوق تربیتی کودک در اسلام

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 163
قیمت (ریال) : 30000 ریال

برگزیده در پانزدهمين همايش كتاب سال حوزه،۹۲ ، تحسين شده

چکیده کتاب

امروزه كودكان به عنوان آينده‌سازان و سرمايه مهمي از جامعه كنوني بشري به حساب مي‌آيند كه داراي حقوق خاصي هستند؛ اين حقوق از سويي، موجبات حيات مادي و معنوي و تكامل كودكان را فراهم مي‌آورد و از سوي ديگر موجب پيشرفت و ترقي و تكامل جامعه مي‌شود. در اين ميان، حقوق تربيتي كودكان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. چه، اساساٌ «تربيت صحيح» است كه امكان شكوفايي استعدادهاي گوناگون آدمي را فراهم مي‌آورد و انسانيت انسان در گرو آن است. بديهي است در اين معنا، تربيت تنها محدود به آموزش و مدرسه رفتن نمي‌شود، بلكه هر آنچه در جامعه بشري مي‌گذرد و به نوعي در تربيت كودكان سهيم مي شود و از اين رو، حق كودكان بر تربيت به مثابه معيار و سنجه‌اي است كه مي‌توان در ارزيابي امور موجود در جامعه مورد استفاده قرار داد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.