نقد مبانی فلسفی «فلسفه برای کودکان»

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 62000 ریال ریال

چکیده کتاب

فلسفه برای کودکان طرفداران زيادي در ايران دارد. با این وجود مباني فلسفی این برنامه با توجه به مباني فلسفي حاكم بر نظام تربيتي كشور ما كه متأثر از فلسفه تربيت اسلامي است، مطالعه نشده است. این کتاب مباني فكري و فلسفی برنامه درسی فلسفه براي كودكان را براساس مباني فلسفي تربيت اسلامي نقد و بررسی می‌کند. این نقد با تأکید بر حکمت متعالیه به‌عنوان گفتمان حاکم در فلسفه اسلامی صورت گرفته است تا بتواند زمينه پذيرش حساب شده و منطقی برنامه فلسفه براي كودكان را به‌عنوان يك پديده نو ظهور در عرصه‌ نظام‌ تربيتي كشورمان فراهم سازد. شواهد نشانگر اشتراکات و اختلاف‌هایی میان برنامه درسی فلسفه برای کودکان و فلسفه تربیت اسلامی است. مطالب کتاب دستمایه خوبی برای ‌معلمان، مربیان فلسفه برای ‌کودکان، دانشجویان‌ رشته‌های علوم‌تربیتی به‌ویژه دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت، روان‌شناسی تربیتی و کارشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.