چند معنایی در قرآن کریم

نوبت چاپ : دوم : 1389
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 35000 ریال ریال

برگزیده در دوازدهمين دوره كتاب سال حوزه ، ۸۹ ، برگزيده ؛ دومين دوره جشنواره فارابي ، ۸۷ ، سوم ؛

چکیده کتاب

مقصود از چندمعنايي آن است كه يك واژه در متن، عبارت و يا جمله، قابليت دلالت بر چندمعنا را دارا باشد. چندمعنايي پيوندي ناگسستني با رواياتي دارد كه قرآن كريم را داراي بطون و وجوه متعدد معنايي معرفي مي‌كند. در كتاب‌هاي فقهي و اصولي و نيز در برخي تفاسير قرآن، از چندمعنايي با تعبير «استعمال لفظ در بيش از يك معنا» يا «حمل لفظ مشترك بر دو يا چندمعنايش» ياد مي‌شود، همچنين در حوزه معارف ديني تعبير چندمعنايي يا استعمال لفظ در بيش از يك معنا، عمدتاً در مورد قرآن كريم به كار مي‌رود.
بحث چندمعنايي در قرآن كريم و گسترة آن، زواياي مختلفي دارد كه در اين كتاب تلاش شده است در شش فصل، اصل امكان و جواز آن بررسي گردد و علاوه بر بيان سير تاريخي اين مسئله و معرفي موافقان و مخالفان و دلائل هر يك، تا حدودي ابعاد و گسترة آن معرفي و برخي آسيب‌ها و چالش‌هاي فراروي آن بيان شود.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.