زبان قرآن و مسائل آن

نوبت چاپ : دوم : (ویراست دم) 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 59500 ریال ریال

برگزیده در بيستمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ، ۹۱ ، دوم ؛ چهارمين دوره جشنواره فارابي ، ۸۹ ، سوم ؛

چکیده کتاب

زبان دین امروز يکي از موضوعات مهم پژوهش در فلسفه دین است که مسائل گوناگوني را در بردارد. برخي از اين مسائل كهن و برخي ديگر نوپدید و يا دارای زوايایی تازه‌اند. منطق و شیوه زبان دین، تأويل‌پذيری یا یک وجهی بودن زبان این متون، از دیرباز مطرح بوده است، اما معناداري گزاره‌ها و آموزه‌هاي دینی، کارکرد زبان دین از منظر انگیزشی یا معرفت‌بخشی، حيرت‌زایی یا فيصله‌بخشي زبان دین و تأثيرپذيري يا تأثير ناپذيري زبان دین از فرهنگ و زبان عصر، از مسائل مهم دوران معاصر است. این سنخ مسائل امروز نيز در تطبیق با قرآن کریم، مطرح و نیازمند تحلیل جدی است. تعيين موضع در مسائل ياد شده مبناي تفسير و هرمنوتيک خاص قرآن است و تأثيری اساسی در تفسير قرآن دارد.
«زبان قرآن و مسائل آن» به منظور ارائه نظریه‌ای بدیل در مسائل زبان قرآن، در جنب نظریه‌های رقیب در زبان دین، با رویکردی ایجابی و مسئله شناسانه و با استناد به مباني معرفتی ـ استدلالي، به مسائل زبان قرآن، پرداخته است. این اثر، ضمن ارائه اطلاعات اساسی در حوزه زبان دین و زبان قرآن و ﭘاسخگویی به مهم‌ترین پرسش‌ها در مسائل زبان قرآن، نقد و تحلیل دیدگاه‌های ناهمخوان با مبانی معرفتی اعتقادی قرآن را نیز از نظر دور نداشته است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.