بررسی مکاتب و روش های تفسیری (جلد اول)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 50000 ریال ریال

چکیده کتاب

يكي ازدانش‌هاي مؤثردر تفسير صحيح آيات قرآن كريم آشنايي با امتيازها و كاستي‌هاي مكاتب، روش‌ها و كتاب‌هاي تفسيري است و از اين‌رو، در رشته‌هاي تفسير و علوم قرآن درسي با عنوان «مكاتب و رو‌ش‌هاي تفسيري» يا مشابه آن ارائه مي‌شود. اين اثر به عنوان متن درسي براي آن درس تهيه شده و مطالب ذيل را دربردارد: 1. مباحث مقدماتي شامل: مفهوم‌شناسيِ مكاتب تفسيري، روش‌هاي تفسيري و ... ؛ نيز دسته‌بندي مفسران و دسته‌بندي تفاسير و مكاتب تفسيري؛ 2. مكتب و روش تفسيري در روايات نقل شده از معصومان(ع)؛ 3. بررسي مكتب و روش‌ تفسيري صحابه و تابعين؛ 4. معرفي و بررسي مكتب و روش تفسيري روايي محض و شماري از تفاسير روايي محض؛ 5. معرفي و بررسي مكتب‌و روش تفسيري باطني‌محض و شماري از تفاسير باطني محض؛ جلد دوم اين كتاب نيز عهده‌دار معرفي و بررسي ديگر مكاتب و روش‌هاي تفسيري است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.