تعلیقاتی بر ارزش معرفت شناختی تجربه دینی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 271
قیمت (ریال) : 60000 ریال

چکیده کتاب

براي رشد و توسعة انديشة اسلامي، ازجمله بايد با دستاوردهاي پژوهشي غربيـــان در حوزة دين مواجهــه اي نقّـــادانه داشت و بر اساس مبــاني اسلامي ـ عقلاني، حقّ را از باطل تمييز داد، شبهه ها را پاسخ گفت، مسائل را حــل كرد، نكات تازة درست را پذيرفت، و دعــاوي نادرست را ردّ كـــرد. مقصود از نگارش كتاب حاضر برداشتن گامي در همين مسير است. در اين تعليقات، آراي ديويس، نويسندة كتاب ارزش معرفت شناختي تجربة ديني ، نقد و بررسي و يا تكميل و تبيين گرديده، و در موارد لازم، ديدگاه هاي اسلامي در خصوص مســائلِ يادشده در متن بيـــان شده تا بستري براي مطالعة تطبيقي دو ديدگاه فراهم آيد. در مجموع، تلاش بر آن بوده است كه با كمك اين تعليقات، فضـــاي بحث رنگ و بوي بومي به خود بگيرد و متناسب با فرهنگ و انديشة‌ اسلامي گردد و بهرة خوانندگان فارسي‌زبان از كتاب افزوده شود.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.