عقل در اخلاق از نظرگاه غزّالى و هيوم

نوبت چاپ : سوم : 1388
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 35000 ریال ریال

برگزیده در پنجمين جشنوارة سراسري دين پژوهان،82، اول ؛

چکیده کتاب

در اخلاق، چه در ناحية‌ شناسايي احكام يا فضائل اخلاقي و چه در ناحيه عمل كردن به آن احكام، ممكن است اموري چند تأثيرگذار باشد، از جمله: عواطف و احساسات، عقل و استدلال عقلي، وجدان اخلاقي، فهم متعارف و مانند آن. شايد در اين ميان، آنچه، از نظرگاه فلسفي، بيشتر اهميت دارد، سهم و تأثير عقل (نظري و عملي) در اخلاق، و جايگاه تعقل در امور و مسائل اخلاقي باشد. به هر حال، بررسي ارتباط عقل و اخلاق از مباحث گريزناپذير در فلسفة‌ اخلاق است. در اين كتاب، اين مسئله كه «عقل تا چه حد در اخلاق مؤثر تواند بود»، بر نظام فلسفي و اخلاقي دو تن از متفكران اسلامي و غربي عرضه و كوشش مي‌شود تا پاسخ آن دو بدين مسئلة مهم به دست آيد و با مقايسه و نقد آراي آنان، گامي در راه پژوهش‌هاي مقايسه‌اي به پيش نهاده شود. اين دو، يكي ابوحامد محمد غزّالي طوسي، متكلّم و عالِم اخلاق و فيلسوف مسلمان و ديگري ديويد هيوم، فيلسوفِ تجربي‌مشرب و مورخ انگليسي است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.