رئيس گروه همكاريهاي علمي(مهدي غلامي) گروه همكاريهاي علمي؛ 

  ♦ برنامه ريزي و هماهنگي نشست هاي علمي؛ 

  ♦ تفاهم نامه هاي همكاري علمي؛

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.