رئيس گروه بودجه ، آمار و اطلاعات (هاشم نظري زاده)

 

رئيس گروه بودجه، آمار و اطلاعات
 
نام و نام خانوادگي:هاشم نظري زاده                         
رشته تحصيلي: كارشناسي حقوق
شماره تماس: ۳۲۱۱۱۲۲۶-۰۲۵
پست الكترونيكي: h-nazari@rihu.ac.ir
 
شرح وظايف:
-
انجام كليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه پژوهشگاه.
-همكاري با مديران و روساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه .
-جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد .
-تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي پژوهشگاه.
-ابلاغ بودجه مصوب هر يك از واحدها ( در صورت نياز ) و نظارت بر حسن اجراي آن از طريق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحدها .
-دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي .
-ابلاغ بودجه مصوب به هر يك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره هاي سه ماهه به واحدهاي پژوهشگاه.
-نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي بر حسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي پژوهشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها .
-بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليتهاي جاري و عمراني .
-تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها و نيرو ها و عوامل موجود در پژوهشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت پژوهشگاه.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.