ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد29491394
2كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي32811394
3كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا31451394
4كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني114301394
5كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي115801394
6كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق15661394
7كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام13471394
8كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام14471394
9كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام14561394
10كرسي علمي ترويجي نقد مواضع مستشرقان و دگر انديشان مسلمان در بررسي عملك...هدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام15001394
11کرسی علمی ترویجی روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن...نظري حسن آقااقتصاد15471394
12كرسي علمي ترويجي مديريت تحول علوم انسانيآذربايجاني مسعودروان شناسي14201394
13کرسی علمی ترویجی عدالت اقتصادي با نگرش اسلاميعربي سيدهادياقتصاد12191394
14كرسي علمي ترويجي زوج‌درمانی اسلامیسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي14341394
15کرسی علمی ترویجی اصول راهبردي در تحول نظام تأمين اجتماعي ايرانحسيني سيدرضااقتصاد12181394
16كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي14961394
17كرسي علمي ترويجي در زمينه مفاهيم روانشناختي: هشيار و ناهشيار از ديدگاه...كاوياني محمدروان شناسي10771394
18کرسی علمی ترویجی الزامات دستوري بودن مبحث اقتصاد رفاه در اقتصاد اسلامي...كرمي محمد حسيناقتصاد8541394
19کرسی علمی ترویجی در زمينه دولت اسلامي لشكري عليرضااقتصاد8911394
20كرسي علمي ترويجي فلسفه روانشناسيآذربايجاني مسعودروان شناسي12281394
صفحه از 3
تعداد موارد : 45