ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیحسيني سيدرضااقتصاد31831395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد31791395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد30611395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد28751393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد27711393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد47051393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد36981393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد27931392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد28491392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد20641392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد24361392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد23201392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا56551391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد21501391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد25731390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد19431390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد22221389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد27061389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد18821388