ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد8571395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد6081395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد7071395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد11101393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد9041393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد35491393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد18741393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد9921392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد9291392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد6231392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد7841392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد7561392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا27811391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد6581391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد8081390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد6831390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد7231389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد8931389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد6001388