ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیحسيني سيدرضااقتصاد31551395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد31441395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد30341395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد28511393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد27471393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد46771393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد36701393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد27421392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد28021392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد20441392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد23921392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد22841392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا56131391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد21271391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد25271390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد19191390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد21801389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد26581389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد18581388