ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد18341395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد16771395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد17151395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد17871393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد16431393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد40891393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد26011393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد16961392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد17301392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد11921392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد14201392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد14141392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا40281391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد12581391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد15261390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد12051390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد13131389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد16011389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد11011388