ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیحسيني سيدرضااقتصاد32761395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد32961395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد31581395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد29981393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد28961393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد48231393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد38261393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد29711392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد30211392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد21581392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد26001392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد24631392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا58521391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد22791391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد27431390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد20561390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد23971389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد28741389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد19851388