ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد30471395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد30241395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد29271395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد27581393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد26551393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد45841393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد35701393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد25951392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد26541392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد19651392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد22771392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد21671392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا54461391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد20231391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد23761390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد18301390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد20571389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد25221389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد17681388