ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد24551395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد23781395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد23051395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد24691393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد23051393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد43751393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد32551393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد22581392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد23041392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد17411392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد19961392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد18961392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا50821391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد18011391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد20721390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد16281390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد17581389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد21471389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد15651388