ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد10811395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد8501395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد9481395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد12581393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد10361393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد36841393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد20391393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد11741392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد10961392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد7301392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد9121392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد8881392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا30421391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد7641391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد9521390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد7831390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد8531389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد10591389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد7111388