ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد28761395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد28121395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد26971395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد26741393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد25591393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد44981393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد34561393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد24541392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد25181392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد18911392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد21541392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد20621392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا53151391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد19311391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد22521390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد17491390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد19461389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد23701389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد17011388