ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد14011395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد11991395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد13081395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد14891393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد12461393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد38741393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد22461393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد13901392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد13311392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد8881392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد11251392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد10891392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا34151391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد9431391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد11461390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد9361390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد10441389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد12861389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد8481388