ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام47031394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني19191394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني20211390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني22941390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني11351390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني11091389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني12681389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني11101389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني21061388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني17131388