ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلاماسكندری محمدحسین علوم سياسي301397
2مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)آقاجانی علیعلوم سياسي221397
3بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي8381396
4ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي9631396
5برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي12681395
6مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي30071395
7مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي40731393
8مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي41381393
9گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي45471392
10کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي22851392
11سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي37561390
12سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي34401390
13پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي830921383
14فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي964351379