ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي141395
2مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي12341395
3مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي23191393
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي21231393
5گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي29611392
6کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي11611392
7سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي16621390
8سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي14891390
9پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي792071383
10فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي899261379