ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي6681396
2ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي8401396
3برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي11531395
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي29171395
5مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي39291393
6مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي39501393
7گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي43711392
8کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي22111392
9سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي36151390
10سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي32521390
11پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي825741383
12فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي958161379