ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي3181396
2ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي5341396
3برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي9821395
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي27101395
5مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي37181393
6مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي36851393
7گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي41441392
8کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي20821392
9سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي33651390
10سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي30251390
11پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي819381383
12فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي949391379