ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21رویکردهای غربی به تربیت معنوی کودکاننوذري محمودعلوم تربيتي17511394
22نشست غدیر از نگاه اهل سنتمحمدي رمضانتاريخ اسلام30321394
23پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام47361394
24پیش نشست دین و نظریه فرهنگیمصلح علی اصغرجامعه شناسي17131394
25تأملي در بنيان هستي شناسانه(آنتولوژيك) علوم انسانيمعين زاده مهدي72911394
26نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني19591394
27نشست بررسي چگونگي تأثيرگذاري انديشه عرفاني امام خميني در ساحت‌هاي تربي...بهشتي محمد 36481393
28نشست علمي وجوه تعميم روش هاي تربيتي قرآن كريمحسيني‌زاده سيد‌ علي41561393
29نشست علمي تاملات روش شناسي در بازخواني آثار تاريخ نگاري اسلامي نخستينخانجانى قاسمتاريخ اسلام22131393
30نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد26711393
31نشست علمي رهبري خدمتگزارشیخ زاده محمد49191393
32نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد25561393
33نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي33321393
34نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد44961393
35نشست علمي مكاتب تأثيرگذار در عراق (مكتب شريف رضي، مكتب شريف مرتضي، مكت...قاسم خانجانى تاريخ اسلام20841393
36نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد34551393
37نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا33791393
38نشست ارایه گزارشی از طرح تبیین مبانی نظری مدیریت دانشمديريت15401392
39روش درمانگري مذهبيجان بزرگي مسعودروان شناسي17041392
40نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد24521392
صفحه از 7
تعداد موارد : 138