ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21رویکردهای غربی به تربیت معنوی کودکاننوذري محمودعلوم تربيتي18141394
22نشست غدیر از نگاه اهل سنتمحمدي رمضانتاريخ اسلام31091394
23پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام48041394
24پیش نشست دین و نظریه فرهنگیمصلح علی اصغرجامعه شناسي17721394
25تأملي در بنيان هستي شناسانه(آنتولوژيك) علوم انسانيمعين زاده مهدي73581394
26نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني20181394
27نشست بررسي چگونگي تأثيرگذاري انديشه عرفاني امام خميني در ساحت‌هاي تربي...بهشتي محمد 37261393
28نشست علمي وجوه تعميم روش هاي تربيتي قرآن كريمحسيني‌زاده سيد‌ علي42251393
29نشست علمي تاملات روش شناسي در بازخواني آثار تاريخ نگاري اسلامي نخستينخانجانى قاسمتاريخ اسلام22681393
30نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد27271393
31نشست علمي رهبري خدمتگزارشیخ زاده محمد50101393
32نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد26151393
33نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي33871393
34نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد45481393
35نشست علمي مكاتب تأثيرگذار در عراق (مكتب شريف رضي، مكتب شريف مرتضي، مكت...قاسم خانجانى تاريخ اسلام21311393
36نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد35291393
37نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا34601393
38نشست ارایه گزارشی از طرح تبیین مبانی نظری مدیریت دانشمديريت15941392
39روش درمانگري مذهبيجان بزرگي مسعودروان شناسي17421392
40نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد25351392
صفحه از 7
تعداد موارد : 138