ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21برهان صدیقین علامه طباطباییسلیمانی امیری عسکریفلسفه و كلام4741395
22آموزش حکمت اشراقیزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام5271395
23نقش نظام آموزشی در توسعه ایران معاصرنصیری مهدیجامعه شناسي4971395
24اوراق منفعتحبیبیان نقیبی مجیداقتصاد4271395
25اصلاح ساختاری و غنی سازی محتوایی مراسم دینیقبادی علیرضاجامعه شناسي4191395
26اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیجان‌بزرگي مسعود روان شناسي11771395
27برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي5601395
28فلسفه علم و علم دینی با تاکید بر آیات قرآنكافي مجيدفلسفه علوم انساني3991395
29رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایرانحكیمیان علي محمدحقوق4201395
30نظریات عدالت توزیعیعربي سيدهادياقتصاد5511395
31مطالعه تطبيقي حقوق جزاى عمومى (جلد سوم)قیاسی جلال الدینحقوق4011395
32آفرينش در حكمت مشاءشيرواني عليفلسفه و كلام18091395
33مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي20051395
34درآمدي بر رفتار سازماني با رويكرد اسلامي: سطح تحليل فرديشفيعي عباسرفتار سازماني20921395
35نظریه‌های نوین روان‌درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)جان بزرگي مسعودروان شناسي17341395
36تاریخ سیاسی، فرهنگی واجتماعی تشیع در آذربایجانشاهمرادی سیدمسعودتاريخ اسلام20771395
37رفتارشناسی مدیران در نهج البلاغهاميري علي نقيمديريت49261395
38روان شناسی، دین و معنویتنلسون جیمز امروان شناسي2331395
39نوع‌شناسی و مصاديق‌ مدیریت در نهج البلاغهاميري علي نقيمديريت44331395
40خاندانهاي شيعه: خاندان ابورافعداداش‏ نژاد منصورتاريخ اسلام25521395
صفحه از 18
تعداد موارد : 356